Loon tijdens ziekte

orange-corner-2-001

Loon tijdens ziekte: meer geld voor gedeeltelijk hervattende werknemers?

Voor veel werkgevers is het een bekend scenario: een werknemer is al enige tijd ziek en begint op advies van de bedrijfsarts of arbodienst voorzichtig met re-integratie, bijvoorbeeld een paar uur per dag. Maar wat betekent dit voor het loon: heeft de werknemer dan recht op meer loon dan hij ontving toen hij überhaupt geen arbeid verrichtte?

Het korte antwoord op deze vraag is ‘nee’, dat recht heeft de werknemer in algemene zin niet. Het Burgerlijk Wetboek maakt namelijk geen onderscheid tussen een beetje ziek of volledig ziek; een werknemer is simpelweg ziek, of niet.

Wat is ziek voor de loondoorbetaling?
Een werknemer is in het kader van de loondoorbetaling ziek indien hij de op grond van de arbeidsovereenkomst overeengekomen arbeid (de ‘bedongen arbeid’) niet kan verrichten. Gedurende deze hele periode heeft hij op grond recht op 70% van het salaris (begrensd op het maximum dagloon, per 1 januari 2024: EUR 274,44) en met als ondergrens het wettelijk minimumloon (per 1 januari 2024: EUR 95,51) gedurende het eerste ziektejaar.

Uitgangspunt: ziek is ziek dus bij gedeeltelijke werkhervatting niet meer loon
Dit algemene recht op loondoorbetaling tijdens ziekte blijft in beginsel dus gelden, ook als de werknemer deels zijn werk hervat: hij verricht dan immers niet de bedongen arbeid. Tenzij een toepasselijke cao of het intern beleid bij de werkgever een andere regeling omvat, gaat de aanspraak op loon dus niet omhoog omdat de werknemer re-integratiewerkzaamheden verricht.

Uitzondering: toch meer loon op grond van goed werkgeverschap?
Uit (lagere) rechtspraak volgt wel dat een uitzondering op bovengenoemde algemene regel mogelijk is. Soms verricht een zieke werknemer weliswaar niet zijn bedongen arbeid, maar wel substantiële arbeid die (veel) verder strekt dan arbeidstherapeutische werkzaamheden. Als dat het geval is, dan kan de werknemer op grond van het algemene beginsel van goed werkgeverschap aanspraak hebben op meer loon dan als hij niet werkt wegens ziekte. 

Kortom: behoudens uitzonderingen heeft een werknemer die in het kader van de re-integratie deels weer aan het werk gaat geen ruimere loonaanspraak dan een werknemer die ‘gewoon’ thuis zit. Een praktische tip in dit kader is dat het soms een prikkel voor werknemers kan zijn het werk te hervatten als zij meer betaald krijgen over gewerkte uren dan over niet-gewerkte uren. Uiteraard is het van belang in dit kader de adviezen van de bedrijfsarts of arbodienst te volgen.

Read this blog post in English here.

orange-corner-2-004

Over de auteur

Michelle Engberts

+31 (0)20 820 0330

me@clintlittler.com

Laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Bekijk alle artikelen op onze blog.

Plan een adviesgesprek.

orange-corner-2-002
orange-round-corner-2-002

Een second opinion nodig? Of sparren over een casus? Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators.