Algemene voorwaarden van CLINT | Littler B.V.

 1. CLINT | Littler B.V. (handelsnamen ‘CLINT | Littler. CLINT Lawyers & Mediators’, ‘CLINT | Littler B.V.’ en ‘CLINT’ ) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, die zich ten doel stelt het uitoefenen of doen uitoefenen van de rechtspraktijk door een of meer advocaten en het voeren van een mediationpraktijk door een of meer mediators. Onder ´CLINT | Littler´ wordt in deze Algemene Voorwaarden CLINT B.V. verstaan. Onder ‘aan CLINT | Littler verbonden personen’ wordt verstaan degenen die voor of ten behoeve van CLINT | Littler, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn of zijn geweest.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die aan CLINT | Littler wordt gegeven, alsmede op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van aan CLINT | Littler verbonden personen, iedere derde die, al dan niet in dienstbetrekking, bij de uitvoering van enige opdracht door CLINT | Littler wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn, alsmede alle respectievelijke rechtsopvolgers onder algemene titel. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door CLINT | Littler, ook indien en voor zover het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407, lid 2 (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In afwijking van artikel 7:409 BW zijn de aan CLINT | Littler verbonden personen niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

 4. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door CLINT | Littler uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.

 5. Het staat CLINT | Littler vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen met haar verbonden personen te laten uitvoeren en/of, indien CLINT | Littler dat nodig acht, met inschakeling van derden. CLINT | Littler  zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg in acht nemen die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar verwacht kan worden. CLINT | Littler is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen te aanvaarden. CLINT | Littler zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. Derden zullen door de opdrachtgever nimmer rechtstreeks worden aangesproken. De opdrachtgever vrijwaart CLINT | Littler en de aan CLINT | Littler verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van een opdracht voor de opdrachtgever.

 6. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico van CLINT | Littler. De verzekerde som van CLINT | Littler ’s beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedraagt maximaal EUR 1.000.000 per aanspraak met een maximaal verzekerde som per verzekeringsjaar van EUR 2.000.000.

 7. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de onder hierboven bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door CLINT | Littler in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium, exclusief BTW en kantoorkosten. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek vervalt het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding in ieder geval indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

 8. De opdrachtgever vrijwaart CLINT | Littler tegen alle aanspraken van derden alsmede tegen alle bijkomende kosten, verband houdende met de door CLINT | Littler aan de opdrachtgever verleende diensten.

 9. Op grond van de geldende regelgeving is CLINT | Littler verplicht bij het aanvaarden van een opdracht onder meer de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen, na te gaan of niet in redelijkheid aanwijzingen bestaan dat de opdracht strekt tot voorbereiding, ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten en zonder toestemming van en zonder het informeren van de opdrachtgever melding te doen van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties bij de betreffende autoriteiten. Door het verstrekken van een opdracht aan CLINT | Littler bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en, voor zover nodig, de betreffende identiteitsgegevens te verstrekken.

 10. De opdrachtgever verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen de organisatie van CLINT | Littler de verstrekte (persoons)gegevens te verwerken en ter kennis te brengen van diegenen binnen CLINT | Littler voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer. De opdrachtgever verleent tevens toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, waaronder maar niet alleen e-mail en internet.

 11. De aan CLINT | Littler verbonden Stichting Beheer Derdengelden CLINT | Littler is bevoegd om in het kader van de uitvoering van een opdracht derdengelden onder zich te houden. De opdrachtgever vrijwaart CLINT | Littler en de aan CLINT | Littler verbonden personen tegen alle aanspraken die voortvloeien uit of in verband staan met de eventuele insolventie of niet nakoming van de verplichtingen van de bank of financiële instelling waarbij de derdengelden zijn gestort.

 12. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal CLINT | Littler maandelijks een declaratie sturen voor honoraria, vermeerderd met (i) specifieke verschotten (bijv. kosten gemaakt door advocaten in andere jurisdicties, experts, vertalers, koeriers, deurwaarders, griffierechten etc.) en (ii), indien toepasselijk, BTW. Een toelichting van de verrichte werkzaamheden zal bij de factuur worden gevoegd. De door CLINT | Littler gehanteerde tarieven zijn gebaseerd op de expertise, de ervaring en de senioriteit van de aan CLINT | Littler verbonden persoon die de opdracht uitvoert. CLINT | Littler is gerechtigd de gehanteerde tarieven van tijd tot tijd vast te stellen.

 13. Voor betaling van declaraties geldt een termijn van 14 dagen. Wanneer volledige betaling niet binnen 14 dagen heeft plaatsgevonden verkeert de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en is CLINT | Littler gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen en de in haar ogen noodzakelijke maatregelen te nemen ter voldoening van de declaratie. CLINT | Littler is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever de declaratie onbetaald laat of als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.

 14. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal verkrijgbaar. In geval van een geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst bindend zijn.

 15. De rechtsverhouding tussen CLINT | Littler en een opdrachtgever, alsmede een eventuele aansprakelijkstelling, is onderworpen aan Nederlands recht. Op de dienstverlening is de Kantoorklachtenregeling Advocatuur van toepassing. De klachtregeling van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) is van toepassing op de mediations begeleid door MfN-registermediators van CLINT | Littler. Geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

 16. CLINT | Littler B.V. is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64685934.

 17. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Amsterdam en zijn te raadplegen op www.clintlegal.com.