Disclaimer CLINT B.V.

 1. Deze algemene voorwaarden voor gebruik (‘Gebruiksvoorwaarden’) zijn zowel van toepassing op het gebruik van de website (‘Website’) van CLINT B.V. (‘CLINT | Littler’) als op de verstrekking van informatie of het doen van aanbevelingen (de “Informatie”) op of middels de Website. CLINT | Littler behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.
 2. Op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de Website zijn van toepassing de algemene voorwaarden van CLINT | Littler die op verzoek worden toegezonden en die zijn te vinden op de Website onder ‘Algemene voorwaarden’
 3. ‘CLINT Lawyers & Mediatiors’, ‘CLINT | Littler B.V.’ en ‘CLINT | Littler ’ zijn geregistreerde handelsmerken van CLINT | Littler.
 4. CLINT | Littler is, behoudens voor zover anders vermeld, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Informatie, het auteursrecht daaronder begrepen.
 5. CLINT | Littler verleent hierbij toestemming kennis te nemen van de Website en de Informatie en daarvan kopieën voor persoonlijk gebruik te maken (daaronder begrepen het opslaan, printen, reproduceren en distribueren van de Informatie), mits de Informatie niet wordt gewijzigd en de verwijzing naar de Gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden bij die kopie zijn opgenomen. Ieder ander gebruik van de Website en de Informatie, daaronder ook begrepen het creëren van links (hypertext links en deep links) is zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van CLINT | Littler niet toegestaan.
 6. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.
 7. Informatie wordt alleen verstrekt bij wege van algemene informatieverschaffing. Verstrekking van de Informatie is niet bedoeld als juridisch advies. Gebruikers dienen niet af te gaan op de Informatie zonder juridisch advies te vragen.
 8. CLINT | Littler aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:
  • schade in verband met het gebruik van de Website en de Informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de Informatie, (ii) informatie op of via een website waarnaar de Website verwijst, of (iii) informatie van of via een website die naar de Website verwijst;
  • informatie, die zonder voorafgaand overleg met CLINT | Littler op de Website wordt geplaatst. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van CLINT | Littler.
 9. De Gebruiksvoorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal verkrijgbaar. In geval van geschil over inhoud of strekking van de Gebruiksvoorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Nederlands rechtsgebied bindend zijn.