Privacyverklaring

CLINT B.V. (handelsnamen ‘CLINT Lawyers & Mediators’, ‘CLINT B.V.’ en ‘CLINT | Littler’, hierna te noemen ‘CLINT | Littler’, ‘ons’ of ‘wij’) vindt uw privacy van groot belang. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij deze altijd netjes gebruiken.

In deze privacyverklaring (‘Privacyverklaring’) lichten wij toe:

 • welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij dat doen;
 • voor welke doeleinden en om welke redenen wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren en waarom;
 • welke partijen uw persoonsgegevens van ons ontvangen;
 • hoe uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan worden beveiligd;
 • de rechten waarover u als betrokkene beschikt;
 • ons gebruik van cookies;
 • hoe u contact met ons op kunt nemen;
 • hoe u een klacht kunt indienen bij de toezichthouder.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Basisgegevens (bijv. voor- en/of achternaam, tussenvoegsel, titel);
 • Contactgegevens (bijv. e-mailadres, postadres en telefoonnummer);
 • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken (bijv. uw IP-adres);
 • Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van seminars of cliënt events;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in uw hoedanigheid als sollicitant (bijv. voor- en/of achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat, et cetera);
 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Wij verzamelen bovengenoemde persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Dit kan op verschillende manieren, zoals door het sluiten van een overeenkomst met ons, het invoeren van uw gegevens op onze website of door bij ons te solliciteren. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals een wederpartijen, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. CLINT | Littler is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van desbetreffende social media platforms. Evenmin is CLINT | Littler verantwoordelijk voor het privacy beleid en/of het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

Doeleinden van verwerking

Als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om onze juridische diensten te verstrekken;
 • Om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;
 • Voor het behandelen van uw sollicitatie of inschrijving voor een van onze recruitment diensten en events;
 • Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

Gronden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende grondslagen uit de AVG:

 • De uitvoering van een overeenkomst (denk aan het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht op basis waarvan wij u juridische bijstand verlenen);
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting (denk aan het verifiëren van uw identiteit op grond van de WWFT);
 • Gerechtvaardigd belang (om u uit te kunnen nodigen voor onze seminars en cliënt events);
 • Uw toestemming.

Delen met anderen

Voor de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens delen met entiteiten aan wie CLINT | Littler is gelieerd, waaronder maar niet beperkt tot Littler en Littler Global.

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, plaatselijke advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen;
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden, zoals ICT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze Privacyverklaring vermelde grondslagen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van CLINT | Littler in de zin van de AVG, sluit CLINT | Littler met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Om onze diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zullen wij er op toezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Bewaartermijn

In lijn met de AVG bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via info@clintlittler.nl

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene een aantal rechten:

 • Op grond van het recht op inzage kunt u ons verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die wij van u verzamelen. Wij werken hier te allen tijde aan mee, tenzij zich omstandigheden voordoen waarin wij, bijvoorbeeld op grond van ons wettelijke verschoningsrecht, niet kunnen voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw persoonsgegevens, indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Wij werken hier te allen tijde aan mee, tenzij zich omstandigheden voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook hiervoor geldt dat zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn niet aan uw verzoek te voldoen;
 • Op grond van het recht op dataportabiliteit heeft u het recht uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht bezwaar te maken tegen profiling;
 • Het recht een klacht in te dienen bij een toezichthouder (zie hieronder onder het kopje ‘Klacht indienen’);
 • Het recht verleende toestemming in te trekken. Wij werken hier te allen tijde aan mee, tenzij zich omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op uw computer, tablet  of ander elektronische apparaat plaatst. Doordat een cookie op uw apparaat staat, kan de webpaginaserver uw apparaat herkennen. Een cookie kan geen programma’s starten of virussen verspreiden.

Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een apparaat worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door uw browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze website kunnen worden uitgelezen. Voor zover wij met behulp van cookies persoonsgegevens van u verzamelen, verwerken wij die conform onze privacyverklaring.

U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

De website maakt geen gebruik van tracking cookies of advertentie cookies. De volgende functionele en analytische cookies kunnen via de website zonder uw voorafgaande toestemming worden geplaatst:

 Soort cookieDoel 
 Asp.net_sessionid functionele cookie
 Sxa_site functionele cookie
 Sc_analytische cookie_global_cookie (Sitecore) analytische cookie
 ga (Google Analytics) analytische cookie
 _gid (Google Analytics) analytische cookie
 _gat (Google Analytics) analytische cookie

Meer informatie over cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org.

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 24 mei 2018. Wij behouden ons het recht voor de Privacyverklaring eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. Om die reden adviseren wij u deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contact

Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via info@clintlittler.com of CLINT | Littler, Jozef Israëlskade 48-F, 1072 SB Amsterdam.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier met uw persoonsgegevens omgaan, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar info@clintlittler.com of te bellen met 020 – 8200 330. Mochten wij u niet naar tevredenheid helpen, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht kunt indienen.