Ziek op Vakantie

orange-corner-2-001

Ziek op vakantie: Hoe ga je daar als werkgever mee om?

Ziek op vakantie. Het is midden augustus, de piek van de zomervakantie. Voor veel werknemers het moment om op vakantie te gaan en te ‘recupereren’, te herstellen van de arbeidsinspanning. Dit is tenminste vier weken vakantie per jaar bij een voltijds dienstverband. De vakantieaanvraag is goedgekeurd en de werknemer vertrekt met camper en gezin richting bergen, strand, zee en zon. Maar wat als de werknemer vervolgens belt met de melding dat hij ziek op vakantie is geworden? Hoe ga je daar als werkgever mee om?

Van vakantie- naar ziektedagen
In beginsel leidt een ziekmelding tijdens vakantie ertoe dat deze dagen niet langer worden aangemerkt als vakantiedagen, maar als ziektedagen. De resterende vakantiedagen tijdens ziekte worden als niet-opgenomen beschouwd. Voorwaarde is wel dat de werknemer zich houdt aan het verzuimprotocol dat door de werkgever gehanteerd wordt. Als de werknemer zich bijvoorbeeld vóór 9 uur ’s ochtends bij de leidinggevende én de HR-manager moet ziek melden, dan dient de werknemer zich daar ook op vakantie aan te houden. Het is dus belangrijk om als werkgever een duidelijk protocol op te stellen en dit op voorhand aan werknemers kenbaar te maken. Een werknemer kan zich immers niet houden aan regels die hij niet kent.

Uitzondering bovenwettelijke vakantiedagen
Naast de 20 wettelijke vakantiedagen, kennen werkgevers vaak een aanvullend vakantiesaldo toe. Dit noemen we bovenwettelijke vakantiedagen. Omdat dit recht het wettelijk minimum overschrijdt, gelden voor die vakantiedagen andere regels. Zo kunnen bovenwettelijke vakantiedagen – ondanks de ziekmelding – toch aangemerkt blijven als vakantiedagen, als dat in de arbeidsovereenkomst, de cao, of het vakantie- of ziektebeleid is afgesproken. Is dat niet het geval, dan kan dat alsnog als de werknemer ermee instemt na een verzoek van de werkgever.

Verzuimprotocol
In het verzuimprotocol kan de werkgever bepalen hoe en wanneer de werknemer zich ziek moet melden. Vervolgens geeft de werkgever de ziekmelding door aan de bedrijfsarts of zijn arbodienst. De richtlijn om de ziekmelding door te geven is binnen een termijn van een week, maar dit kan het beste zo snel mogelijk (binnen 24 uur) worden gedaan. In de daaropvolgende periode houdt de werkgever contact en als blijkt dat de ziekte langer dan zes weken kan gaan duren, dan dient een probleemanalyse te worden opgesteld door de bedrijfsarts.

Medische verklaring
De werkgever kan de werknemer verplichten om gedurende de vakantie een arts te bezoeken en bewijs hiervan te leveren in de vorm van een medische verklaring. Dit is verplicht om eventueel later vakantiedagen als niet-genoten te beschouwen. Als de werkgever de verklaring niet vertrouwt, kan hij de werknemer verplichten om een second opinion aan te vragen bij een door de werkgever gekozen arts in het land waar de werknemer verblijft. De werknemer mag dit niet weigeren. Het is daarnaast mogelijk om de zieke werknemer tijdens vakantie op te roepen voor een telefonisch consult met een Nederlandse bedrijfsarts. Mocht de werknemer gedurende zijn vakantie weer herstellen, dan dient hij dat te melden en gelden die dagen uiteraard weer als vakantiedagen.

Verdere verplichtingen
Om te kunnen voldoen aan de wettelijke re-integratieverplichtingen, kan de werkgever van de werknemer verlangen om een verblijfsadres en telefoonnummer te verstrekken, zodat de werkgever de werknemer kan bereiken. De werkgever mag daarnaast aan de werknemer vragen hoe lang hij verwacht ziek te zijn en of het doorvoeren van (tijdelijke) aanpassingen op de werkvloer nodig is om zo spoedig mogelijk – na terugkeer van vakantie – weer aan het werk te kunnen.

Als zijn vakantie voorbij is, maar de werknemer om medische redenen nog niet kan terugkeren, dan zal hij daar bewijs van moeten leveren. Zo gauw de werknemer weer terug is van vakantie, kan hij worden opgeroepen voor een consult bij de bedrijfsarts. Mocht de werknemer twijfelen aan het door de bedrijfsarts gegeven advies, dan staat het hem vrij een second opinion van een andere bedrijfsarts aan te vragen. De werkgever kan dat niet, maar kan wel een deskundigenoordeel vragen bij het UWV. De werknemer heeft die mogelijkheid ook, als hij het ook met de second opinion niet eens is.

Read this text in English here

orange-corner-2-004

Over de auteur

Jasper Hoffstedde

+31 (0)6 280 24 654

jh@clintlittler.com

Laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Bekijk alle artikelen op onze blog.

Plan een adviesgesprek.

orange-corner-2-002
orange-round-corner-2-002

Een second opinion nodig? Of sparren over een casus? Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators.