Werkgever: treed op bij seksuele intimidatie!

orange-corner-2-001

Vragen?

Leg de casus voor aan een van onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten.

Samenvatting

De werkgever is aansprakelijk voor schade die de werknemer tijdens zijn werkzaamheden lijdt. Ook psychische schade als gevolg van bijvoorbeeld seksuele intimidatie kan hieronder vallen. Dit is slechts anders indien de werkgever aantoont aan zijn zorgplicht te hebben voldaan, aldus Gerechtshof Amsterdam. Schouwburg ‘De Kampanje’ is het cultureel centrum en schouwburg van Den Helder. In 2013 startte werkneemster, destijds 15 jaar, als horeca assistent. Van oktober 2015 tot en met april 2016 voelde werknemer zich seksueel geïntimideerd op de werkvloer door de sous-chef.
Geschreven door:

Wouter Engelsman

+31 (0)6 810 51 925

we@clintlittler.com

‘Kom maar bij papa’

Zo sloeg de sous-chef een arm om haar heen, knuffelde haar en hield haar dan stevig vast. Zij zei dan vergeefs dat hij haar los moest laten. Ook gaf de sous-chef werknemer regelmatig een kus of knuffel  en wilde hij met haar dansen, zijn lichaam tegen haar aandrukkend. Daarnaast maakte hij opmerkingen als ‘kom maar bij papa’ en ‘heb je nog een tweelingzus van 30? Dan is het eindelijk wel legaal’.

Ook collega’s seksueel geïntimideerd

Een collega van werknemer had vergelijkbare ervaringen met de sous-chef en maakte hiervan melding bij onder meer de leidinggevende, de restaurantmanager en de chef-kok. Vervolgens heeft werknemer een gesprek gehad over de sous-chef met de restaurantmanager en ook de directeur werd ingelicht.

In november 2016 heeft werknemer bij haar leidinggevende opnieuw melding gemaakt van seksuele intimidatie en heeft de vader van werknemer een gesprek gevoerd met de directeur. Aan de vader werd verteld dat de sous-chef hangende een onderzoek was geschorst en daarnaast een waarschuwingsbrief had ontvangen. Meer acties, zoals het verrichten van onderzoek, zijn echter niet ondernomen.

Vervolgens krijgt werknemer een angstpsychose waarna ze zich ziekgemeld heeft. Uit de probleemanalyse bleek dat haar ziekteverzuim een direct gevolg was van de arbeidsomstandigheden. Om haar gezondheid niet verder te schaden, heeft werknemer daarna ontslag genomen. Zij vond dat De Kampanje tekort is geschoten in haar zorgplicht en daarmee aansprakelijk voor haar schade. De kantonrechter heeft de vorderingen afgewezen.

Juridisch advies nodig?

Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators. 

Oordeel hof

Het hof is van oordeel dat vast is komen te staan dat werknemer schade heeft geleden tijdens haar werkzaamheden. Daarom kan de werkgever zich enkel bevrijden van aansprakelijkheid als hij kan aantonen aan zijn zorgplicht te hebben voldaan.

De werkgever moet in een zogeheten Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) schriftelijk vastleggen welke risico’s de arbeid voor zijn werknemers meebrengt. In een plan van aanpak moeten vervolgens maatregelen worden opgenomen ter voorkoming van die risico’s. De werkgever dient deze acties aantoonbaar uit te voeren en toe te zien op naleving door de werknemers van de instructies en voorschriften, die erop gericht zijn het risico op (onder meer) seksuele intimidatie te voorkomen of beperken.

Formele en materiële zorgplicht

Het hof is van mening dat de werkgever niet heeft voldaan aan zijn formele zorgplicht: De Kampanje beschikte niet over een RI&E noch over een plan van aanpak. Tijdens de zitting heeft de werkgever erkend dat hij destijds niet aan de arboregels voldeed. Volgens De Kampanje was een regeling in 2016 ‘latent aanwezig’ en was er tijdens personeelsbijeenkomsten en vergaderingen van het MT en afdelingshoofden aandacht aan besteed. Het hof rekent het de werkgever aan dat ondanks klachten over seksuele intimidatie van drie werknemers, hij niet heeft gehandeld volgens deze ‘latent aanwezige klachtenregeling’.

De Kampanje heeft daarnaast nagelaten onderzoek te verrichten nadat opnieuw klachten binnen waren gekomen over de sous-chef. Het hof oordeelt daarom dat De Kampanje evenmin heeft voldaan aan zijn materiële zorgplicht, waarmee vaststaat dat de zorgplicht niet is nagekomen. Gelet hierop is De Kampanje aansprakelijk voor de door werknemer geleden schade.

orange-corner-2-004

Over de auteur

Wouter Engelsman

+31 (0)6 810 51 925

we@clintlittler.com

Laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Bekijk alle artikelen op onze blog.

Plan een adviesgesprek.

orange-corner-2-002
orange-round-corner-2-002

Een second opinion nodig? Of sparren over een casus? Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators.