Werkgever mag pensioenregeling eenzijdig wijzigen

orange-corner-2-001

Vragen?

Leg de casus voor aan een van onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten.

Samenvatting

Werkgevers stellen ons geregeld de vraag of ze hun bestaande pensioenregeling eenzijdig kunnen wijzigen. Uitgangspunt is dat werknemers, los van de ondernemingsraad (“OR”), moeten instemmen met een wijziging van de pensioenregeling. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan de werkgever de pensioenregeling eenzijdig wijzigen. Rechtbank Gelderland oordeelde onlangs dat een eenzijdige wijziging van de eindloonregeling in een middelloonregeling was toegestaan, maar een verhoging van de eigen bijdrage van 5% weer niet.
Geschreven door:

CLINT | Littler

+31 20 8200 330

info@clintlittler.com

Wat speelde er?

Een groep werknemers heeft nog een eindloonregeling en betaalt geen eigen bijdrage. De uitvoeringsovereenkomst bij Nationale-Nederlanden (“NN”) loopt af 31 december 2017 en NN biedt geen eindloonregeling meer aan.  Ook andere verzekeraars bieden niet langer een eindloonregeling aan.

Werkgever besluit vervolgens om de eindloonregeling per 1 januari 2018 om te zetten naar een middelloonregeling en een werknemersbijdrage van 5% over de pensioengrondslag in te voeren. Hij doet dit met een beroep op het pensioenregeling en het eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst. De OR stemt in met deze wijziging. Bij brief van 17 januari 2018 informeert werkgever de betrokken werknemers hierover. Bij de brief zit een individuele berekening, opgesteld door een actuaris, die de gevolgen van de wijziging weergeeft. Werkgever biedt voor het verschil tussen de regelingen een eenmalige financiële compensatie aan. Een van de werknemers vecht deze eenzijdige wijziging aan.

De uitspraak

De rechter oordeelt dat werkgever mocht overgaan tot een eenzijdige wijziging van de bestaande regeling. De rechter meent dat werkgever hiervoor een zwaarwichtig belang had, omdat: (a) verzekeraars geen eindloonverzekeringen meer aanbieden; (b) boetes op grond van de Pensioenwet dreigden bij voortzetting van de eindloonregeling; (c) de OR had ingestemd; en (d) de betrokken werknemers werden gecompenseerd. Werkgever had bovendien voldoende aangetoond dat voor werknemer de aangeboden middelloonregeling met compensatie een passend alternatief was.

De rechter steekt wel een stokje voor de invoering van de 5% eigen bijdrage. Het argument van werkgever dat een dergelijke bijdrage een maatschappelijke trend is en hiermee negatieve financiële bedrijfsresultaten worden voorkomen, hield geen stand. Het gevraagde financiële offer van werknemer was bovendien substantieel, aldus de rechter.

Juridische uitdaging of HR vraagstuk?

CLINT | Littler zorgt voor heldere oplossingen. Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators.

Take aways van team CLINT | Littler:

  • Check of er een zwaarwichtig belang aanwezig is om de pensioensregeling eenzijdig te wijzigen (zoals bijvoorbeeld verslechterde bedrijfsresultaten) en of het belang van de werknemer daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken;
  • Stel een lijst van criteria op waaraan de nieuwe regeling moet voldoen. Betrek hierbij een pensioenadviseur;
  • Neem zoveel mogelijk bezwaren van de werknemers weg. Is bijvoorbeeld een compensatie of afbouwregeling mogelijk?;
  • Vraag de OR tijdig om instemming;
  • Let op goede communicatie richting OR en werknemers. Illustreer de gevolgen van de wijziging aan de hand van individuele berekeningen opgesteld door de pensioenadviseur.
orange-corner-2-004

Over de auteur

CLINT | Littler

+31 20 8200 330

info@clintlittler.com

Laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Bekijk alle artikelen op onze blog.

Plan een adviesgesprek.

orange-corner-2-002
orange-round-corner-2-002

Een second opinion nodig? Of sparren over een casus? Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators.