Re-integratieverplichtingen en corona: voorkom een loonsanctie!

orange-corner-2-001

Vragen?

Leg de casus voor aan een van onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten.

Samenvatting

De beperkende coronamaatregelen hebben invloed op de beoordeling van de re-integratie- inspanningen van de werkgever. Het UWV realiseert zich dat, als gevolg van corona, soms niet voldoende aan re-integratie kan worden gedaan. Dit betekent echter niet dat werkgevers hun re-integratieactiviteiten tijdens corona stil kunnen leggen. Wat van werkgevers wordt verwacht, staat in het recente addendum ‘Poortwachter COVID-19’ bij de Werkwijzer Poortwachter van het UWV.
Geschreven door:

Inge Slangen

+31 (0)6 109 13 999

is@clintlittler.com

Loonsanctie

Komt de werkgever zonder deugdelijke grond zijn re-integratie-verplichtingen niet na, dan verlengt het UWV bij de beoordeling van de WIA-aanvraag na twee jaar ziekte de loondoorbetalingsplicht van de werkgever met maximaal een jaar. Uitgangspunt is dat de beoordeling van het re-integratieverslag (“RIV”) in redelijkheid plaatsvindt.

Maatwerk

De Werkwijzer Poortwachter is de basis van de WIA-beoordeling. Bij de beoordeling van het RIV of sprake is van voldoende re-integratie-inspanningen, houdt het UWV rekening met coronamaatregelen. Dat vereist maatwerk: de werkgever dient concreet te beschrijven hoe de situatie in zijn bedrijf als gevolg van corona van invloed is (geweest) op het re-integratieproces.

De procesbegeleider en teamondersteuner toetsen vervolgens of het RIV compleet is. Zij beoordelen  of het ontbreken van vereiste of onvolledig ingevulde documenten vanwege corona acceptabel is. Het is aan de werkgever om te motiveren waarom bepaalde re-integratie-activiteiten niet zijn uitgevoerd.

Wij adviseren werkgevers nauwgezet te overleggen met de verzekerings- en/of arbo-arts en hun oordelen over de (on)mogelijkheden van re-integratie tijdens corona schriftelijk aan alle betrokkenen te bevestigen. Voeg deze oordelen toe aan het RIV.

Juridisch advies nodig?

Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators. 

Deugdelijke grond?

Uit het addendum Poortwachter COVID-19 blijkt dat de volgende situaties een deugdelijke grond kunnen opleveren:

  • werkgever motiveert in het RIV waarom en gedurende welke periode de re-integratie is gestagneerd;
  • verplichte bedrijfssluiting in verband met Covid-19. Dit is met name aan de orde als een (ex) werknemer re-integreert in eigen of ander werk. Is herplaatsting na afloop van de bedrijfssluiting mogelijk, dan verwacht het UWV van de werkgever dat herplaatsing onherroepelijk plaatsvindt;
  • geen uitvoering kunnen geven aan (onderdelen) van een spoor 2-traject in verband met Covid-19;
  • fysiek niet kunnen uitvoeren van passend werk, bijvoorbeeld door vermindering van het werkaanbod bij de werkgever.

In de volgende situaties is geen sprake van een deugdelijke grond:

  • onvoldoende onderzoek in spoor 1: dit kan ‘gewoon‘ alsnog worden uitgevoerd. Is hiervoor gericht werkplekonderzoek nodig, kan de werkgever c.q. ingeschakelde arbeidsdeskundige zoeken naar andere manieren om dit toch te kunnen uitvoeren;
  • spoor 2 kan zoveel mogelijk worden voortgezet. Re-integratiebureaus kunnen hun dienstverlening veelal op afstand organiseren. Er wordt rekening gehouden in situaties waarin dit niet mogelijk is;
  • dreigende betalingsonmacht vanwege corona is geen deugdelijke grond voor onvoldoende re-integratie-inspanningen en geen excuus voor een loonsanctie. Kan de werkgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, dan betekent dit niet automatisch dat het UWV zijn re-integratie-inspanningen als ‘voldoende’ beschouwt.

Na het corona tijdperk

Ook na het coronatijdperk houdt het UWV rekening met de periode waarin het uitvoeren van re-integratieactiviteiten beperkt mogelijk was. Zaak is dat de werkgever in het RIV motiveert waarom en gedurende welke periode de re-integratie is gestagneerd.

Juridische uitdaging of HR vraagstuk?

CLINT | Littler zorgt voor heldere oplossingen. Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators.

Deskundigenoordeel

Tijdens corona kunnen deskundigenoordelen gewoon worden aangevraagd. Het UWV zal deze zoveel mogelijk op grond van stukken en op afstand uitvoeren. Is het echter onmogelijk tot een inhoudelijk oordeel te komen, bijvoorbeeld omdat een fysiek spreekuur bij de verzekeringsarts noodzakelijk is, dan wordt de werkgever bij latere RIV-beoordelingen niet verweten dat geen deskundigenoordeel is aangevraagd. Wel dient de werkgever te blijven zoeken naar andere creatieve oplossingen. Stilzitten in geval van re-integratie is in geen geval een optie.

orange-corner-2-004

Over de auteur

Inge Slangen

+31 (0)6 109 13 999

is@clintlittler.com

Laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Bekijk alle artikelen op onze blog.

Plan een adviesgesprek.

orange-corner-2-002
orange-round-corner-2-002

Een second opinion nodig? Of sparren over een casus? Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators.