Vragen?

Leg de casus voor aan een van onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten.

Samenvatting

Geschreven door Clint Littler De werknemer die een vaststellingsovereenkomst tot beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst heeft gesloten, heeft op grond van artikel 7:670b BW een bedenktijd van veertien dagen. Binnen die bedenktijd kan de werknemer de vaststellingsovereenkomst, zonder opgaaf van redenen, ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de werkgever. Laat de werkgever na om de bedenktermijn op te nemen in de vaststellingsovereenkomst, dan wordt de bedenktermijn met een week verlengd tot drie weken. Voorts volgt uit het schriftelijkheidsvereiste dat de beëindigingsovereenkomst slechts geldig is als deze schriftelijk is aangegaan.
Geschreven door:

CLINT | Littler

+31 20 8200 330

info@clintlittler.com

artikel 7:670b BW

 

1 Een overeenkomst waarmee een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, is slechts geldig indien deze schriftelijk is aangegaan.

2 Indien de arbeidsovereenkomst door middel van een schriftelijke overeenkomst wordt beëindigd, heeft de werknemer het recht om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen, binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, door een schriftelijke, aan de werkgever gerichte, verklaring te ontbinden.

3 De werkgever vermeldt in de overeenkomst, bedoeld in lid 1, het recht, bedoeld in lid 2, bij gebreke waarvan de termijn, bedoeld in lid 2, drie weken bedraagt.

4 De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing, indien partijen binnen zes maanden na een ontbinding als bedoeld in lid 2 of een herroeping als bedoeld in artikel 671, lid 2, opnieuw een overeenkomst als bedoeld in lid 1 aangaan.

5 De leden 2 tot en met 4 zijn niet van toepassing op de bestuurder van een rechtspersoon, indien herstel van de arbeidsovereenkomst op grond van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek niet mogelijk is, noch op een bestuurder van een vergelijkbare buitenlandse rechtspersoon.

6 Elk beding waarbij het recht, bedoeld in lid 2, wordt uitgesloten of beperkt, is nietig.

Juridisch advies nodig?

Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators. 

orange-corner-2-004

Over de auteur

CLINT | Littler

+31 20 8200 330

info@clintlittler.com

Laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Bekijk alle artikelen op onze blog.

Plan een adviesgesprek.

orange-corner-2-002
orange-round-corner-2-002

Een second opinion nodig? Of sparren over een casus? Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators.