Opzegverbod tijdens ziekte in ‘hoger beroep’: oneindige doorwerking?

orange-corner-2-001

Vragen?

Leg de casus voor aan een van onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten.

Samenvatting

In geval van een reorganisatie kan een werkgever in beginsel geen afscheid nemen van een zieke werknemer. Ook niet als deze op basis van het afspiegelingsbeginsel in aanmerking komt voor ontslag. De zieke werknemer komt dan immers een beroep toe op het opzegverbod tijdens ziekte. De enige uitzondering hierop is wanneer de werknemer zich ziek meldt nádat de werkgever de ontslagaanvraag bij het UWV heeft ingediend. In dat geval geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet. Misbruik maken van het opzegverbod bij ziekte door een werknemer wordt op die manier voorkomen.
Geschreven door:

Dennis Veldhuizen

+31 (0)6 261 12 757

dv@clintlittler.com

Hoger beroep na geweigerde ontslagvergunning

Van een geweigerde afgifte van een ontslagvergunning door het UWV kan de werkgever in ‘hoger beroep’ bij de kantonrechter. Vraag is of het opzegverbod tijdens ziekte geldt wanneer een werknemer zich na de door werkgever ingediende ontslagaanvraag bij het UWV maar vóór de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter ziek meldt? Hof ’s-Hertogenbosch boog zich hierover in 2017. Het hof oordeelde dat voor de vraag of er een opzegverbod wegens ziekte geldt dat aan een ontbindingsverzoek in de weg staat, het moment waarop het ontbindingsverzoek bij de kantonrechter is ontvangen, bepalend is. Na een door het UWV geweigerde ontslagvergunning blijft het opzegverbod ten volle overeind staan, aldus het hof. Dat de werkgever de oorspronkelijke ontslagaanvraag voorafgaande aan de ziekmelding had ingediend bij het UWV, doet niet ter zake.

Andere koers?

Rechtbank Limburg voer een jaar later een geheel andere koers. De rechtbank oordeelde dat het opzegverbod bij ziekte juist niet van toepassing is indien de ziekmelding is gedaan nádat de ontslagvergunning is aangevraagd bij het UWV maar nog voordat het ontbindingsverzoek op de a-grond is ingediend bij de kantonrechter wegens de weigering van het UWV de ontslagvergunning af te geven. Volgens de rechtbank ligt misbruik op de loer indien een werknemer met succes een beroep op het opzegverbod kan doen door zich na de ontslagaanvraag bij het UWV maar vóór de ontbindingsprocedure ziek te melden.

Juridische uitdaging of HR vraagstuk?

CLINT | Littler zorgt voor heldere oplossingen. Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators.

Recente uitspraak

Rechtbank Noord-Nederland volgde op 5 februari 2021 weer de lijn van het hof: het opzegverbod tijdens ziekte geldt onverkort indien een werknemer zich na de ontslagaanvraag bij het UWV maar vóór de ontbindingsprocedure ziek meldt. In deze zaak diende een werkgever op 22 juni 2020 wegens bedrijfseconomische reden een ontslagaanvraag in bij het UWV. Het UWV weigerde deze op 1 oktober 2020. Vervolgens meldde de werknemer zich op 14 oktober 2020 ziek en ging werkgever op 27 november 2020 ‘in beroep’ bij de kantonrechter. Doel van werkgever was uiteraard om alsnog een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te krijgen. Hoewel de kantonrechter wel degelijk redenen aanwezig achtte om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, wees hij de ontbinding vanwege de aanwezigheid van een opzegverbod tijdens ziekte af. Een hard gelag voor de werkgever.

Conclusie

Het merendeel van de uitspraken pakt dus in het voordeel van de werknemer uit. Uitgangspunt daarbij is dat de ontbindingsprocedure in hoger beroep niet kwalificeert als een verlengstuk van de UWV-procedure. De werknemer kan zich op ieder moment na de ontslagaanvraag bij het UWV en vóór het ontbindingsverzoek strategisch ziek melden waarbij het ontslag geen verband houdt met ziekte. Dit werkt mogelijk misbruik in de hand. Aangezien één zwaluw echter nog geen zomer maakt, is het voor werkgevers vooralsnog afwachten op nieuwe uitspraken van hogere rechters in lijn met Rechtbank Limburg.

orange-corner-2-004

Over de auteur

Dennis Veldhuizen

+31 (0)6 261 12 757

dv@clintlittler.com

Laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Bekijk alle artikelen op onze blog.

Plan een adviesgesprek.

orange-corner-2-002
orange-round-corner-2-002

Een second opinion nodig? Of sparren over een casus? Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators.